نمایش کامل لیست
#تصویرنام محصولقیمت قبل (تومان)قیمت جدید (تومان)تغییر قیمت (تومان)تغییرات
1پایه دکمه دوزیپایه دکمه دوزی20,000 15,000 5,000 
2پایه زیپ تک طرفهپایه تک طرفه زیپ صنعتی => نوع اتصال پایه pichi15,000 12,000 3,000 
3پایه زیپ تک طرفهپایه تک طرفه زیپ صنعتی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi18,000 15,000 3,000 
4پایه زیپ مخفی صنعتیپایه زیپ مخفی صنعتی => نوع اتصال پایه pichi8,000 5,000 3,000 
5پایه زیپ مخفی صنعتیپایه زیپ مخفی صنعتی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi20,000 15,000 5,000 
6اتوماتيك تعويض پايه اهرمياتوماتيك تعويض پايه اهرمي (بچه پایه)25,000 19,500 5,500 
7پایه زیپ تک طرفهپایه تک طرفه زیپ راسته دوز15,000 12,000 3,000 
8پایه مروارید دوزیپایه مروارید دوزی25,000 19,000 6,000 
9 پایه ساده دوزی پایه ساده دوزی راسته دوز30,000 25,000 5,000 
10رگه دوزیپایه رگه دوزی30,000 22,000 8,000 
11پایه سردوز با برشپایه سردوز با برش110,000 98,500 11,500 
12پایه نوار اریب راسته دوزپایه نواراریب راسته دوز110,000 99,000 11,000 
13پایه گان چرخ خانگیپایه گان دوزی65,000 58,000 7,000 
14لب تاکنپایه لب تاکن65,000 55,000 10,000 
15پایه-جادکمه-کشویی-پلاستیکیپایه جادکمه => نوع اتصال پایه pichi15,000 12,000 3,000 
16پایه-جادکمه-کشویی-پلاستیکیپایه جادکمه => نوع اتصال پایه feshari-ahromi15,000 12,000 3,000 
17پایه لب لول چرخ راسته دوزپایه لب لول25,000 20,000 5,000 
18پایه رگه دوزیپایه رگه دوزی => نوع اتصال پایه pichi30,000 20,000 10,000 
19پایه رگه دوزیپایه رگه دوزی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi30,000 20,000 10,000 
20پایه غلطکپایه غلطک راسته دوز33,000 25,000 8,000 
21پایه قیطان دوزی چرخ راسته دوز و کارگاهیپایه قیطان دوزی30,000 22,000 8,000 
22پایه های زیپ دوزیپایه زیپ کشویی20,000 15,000 5,000 
23پایه زیپ مخفیپایه زیپ مخفی راسته دوز30,000 25,000 5,000 
24پایه لب لولپایه لب لول صنعتی => نوع اتصال پایه pichi20,000 16,000 4,000 
25پایه لب لولپایه لب لول صنعتی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi20,000 15,000 5,000 
26پایه زیپپایه زیپ معمولی دوطرفه22,000 15,000 7,000 
27پایه چین سوزنیپایه چین سوزنی صنعتی20,000 15,000 5,000 
28پایه نوار اریب مخصوص چرخ های صنعتی و خانگیپایه نوار اریب => نوع اتصال پایه pichi55,000 43,000 12,000 
29پایه نوار اریب مخصوص چرخ های صنعتی و خانگیپایه نوار اریب => نوع اتصال پایه feshari-ahromi55,000 42,000 13,000 
30پایه چین پرچدار مخصوص چرخ کارگاهیپایه چین پرچدار35,000 28,000 7,000 
31پایه ریون دوزی راسته دوزپایه ریون دوزی25,000 15,000 10,000 
32پایه غلطکپایه غلطک => نوع اتصال پایه pichi20,000 18,000 2,000 
33پایه غلطکپایه غلطک => نوع اتصال پایه feshari-ahromi20,000 18,000 2,000 
34پایه نواردوزی (کش دوزی)پایه نواردوزی (کش دوزی)40,000 30,000 10,000 
35پایه چین سوزنیپایه چین سوزنی30,000 22,000 8,000 
36پایه سر دوزپایه سردوز بدون برش => نوع اتصال پایه pichi30,000 22,000 8,000 
37پایه سر دوزپایه سردوز بدون برش => نوع اتصال پایه feshari-ahromi30,000 22,000 8,000 
38پایه چین پلیسه مخصوص چرخ خانگی و صنعتیپایه چین پلیسه => نوع اتصال پایه pichi130,000 110,000 20,000 
39پایه چین پلیسه مخصوص چرخ خانگی و صنعتیپایه چین پلیسه => نوع اتصال پایه feshari-ahromi130,000 90,000 40,000 
40اریب سازدستگاه اریب ساز80,000 80,000 ---