1
پایه دکمه دوزی
قیمت قبل : 27,000 تومان
2,000 تومان
2
پایه زیپ تک طرفه
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 15,000 تومان
3,000 تومان
3
پایه زیپ تک طرفه
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 18,000 تومان
3,000 تومان
4
پایه زیپ مخفی صنعتی
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 8,000 تومان
3,000 تومان
5
پایه زیپ مخفی صنعتی
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 20,000 تومان
5,000 تومان
6
اتوماتيك تعويض پايه اهرمي
قیمت قبل : 25,000 تومان
5,500 تومان
19,500 تومان
7
پایه زیپ تک طرفه
قیمت قبل : 25,000 تومان
5,000 تومان
8
پایه مروارید دوزی
قیمت قبل : 25,000 تومان
6,000 تومان
9
 پایه ساده دوزی
قیمت قبل : 47,000 تومان
5,000 تومان
10
رگه دوزی
قیمت قبل : 35,000 تومان
2,000 تومان
11
پایه سردوز با برش
قیمت قبل : 110,000 تومان
11,500 تومان
98,500 تومان
12
پایه نوار اریب راسته دوز
قیمت قبل : 155,000 تومان
تومان
13
پایه گان چرخ خانگی
قیمت قبل : 65,000 تومان
7,000 تومان
14
لب تاکن
قیمت قبل : 65,000 تومان
10,000 تومان
15
پایه-جادکمه-کشویی-پلاستیکی
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 15,000 تومان
3,000 تومان
16
پایه-جادکمه-کشویی-پلاستیکی
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 15,000 تومان
3,000 تومان
17
پایه لب لول چرخ راسته دوز
قیمت قبل : 65,000 تومان
3,000 تومان
18
پایه رگه دوزی
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 30,000 تومان
10,000 تومان
20,000 تومان
19
پایه رگه دوزی
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 30,000 تومان
10,000 تومان
20,000 تومان
20
پایه غلطک
قیمت قبل : 105,000 تومان
6,000 تومان
21
پایه قیطان دوزی چرخ راسته دوز و کارگاهی
قیمت قبل : 46,000 تومان
11,000 تومان
35,000 تومان
22
پایه های زیپ دوزی
قیمت قبل : 48,000 تومان
3,000 تومان
23
پایه زیپ مخفی
قیمت قبل : 39,000 تومان
4,000 تومان
24
پایه لب لول
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 20,000 تومان
4,000 تومان
25
پایه لب لول
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 20,000 تومان
5,000 تومان
26
پایه زیپ
قیمت قبل : 49,000 تومان
17,000 تومان
27
پایه چین سوزنی
قیمت قبل : 32,000 تومان
2,000 تومان
28
پایه نوار اریب مخصوص چرخ های صنعتی و خانگی
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 55,000 تومان
12,000 تومان
43,000 تومان
29
پایه نوار اریب مخصوص چرخ های صنعتی و خانگی
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 55,000 تومان
13,000 تومان
42,000 تومان
30
پایه چین پرچدار مخصوص چرخ کارگاهی
قیمت قبل : 35,000 تومان
7,000 تومان
31
پایه ریون دوزی راسته دوز
قیمت قبل : 25,000 تومان
3,000 تومان
32
پایه غلطک
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 20,000 تومان
2,000 تومان
33
پایه غلطک
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 20,000 تومان
2,000 تومان
34
پایه نواردوزی (کش دوزی)
قیمت قبل : 40,000 تومان
10,000 تومان
30,000 تومان
35
پایه چین سوزنی
قیمت قبل : 36,000 تومان
تومان
36
پایه سر دوز
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 30,000 تومان
8,000 تومان
37
پایه سر دوز
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 30,000 تومان
8,000 تومان
38
پایه چین پلیسه مخصوص چرخ خانگی و صنعتی
نوع اتصال پایه pichi
قیمت قبل : 130,000 تومان
20,000 تومان
110,000 تومان
39
پایه چین پلیسه مخصوص چرخ خانگی و صنعتی
نوع اتصال پایه feshari-ahromi
قیمت قبل : 130,000 تومان
40,000 تومان
90,000 تومان
40
اریب ساز
قیمت قبل : 145,000 تومان
4,000 تومان