نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 پایه دکمه دوزی پایه دکمه دوزی 27,000  25,000  2,000 
2 پایه زیپ تک طرفه پایه تک طرفه زیپ صنعتی => نوع اتصال پایه pichi 15,000  12,000  3,000 
3 پایه زیپ تک طرفه پایه تک طرفه زیپ صنعتی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 18,000  15,000  3,000 
4 پایه زیپ مخفی صنعتی پایه زیپ مخفی صنعتی => نوع اتصال پایه pichi 8,000  5,000  3,000 
5 پایه زیپ مخفی صنعتی پایه زیپ مخفی صنعتی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 20,000  15,000  5,000 
6 اتوماتيك تعويض پايه اهرمي اتوماتيك تعويض پايه اهرمي (بچه پایه) 25,000  19,500  5,500 
7 پایه زیپ تک طرفه پایه تک طرفه زیپ راسته دوز 25,000  20,000  5,000 
8 پایه مروارید دوزی پایه مروارید دوزی 25,000  19,000  6,000 
9  پایه ساده دوزی  پایه ساده دوزی راسته دوز 47,000  42,000  5,000 
10 رگه دوزی پایه رگه دوزی 35,000  33,000  2,000 
11 پایه سردوز با برش پایه سردوز با برش 110,000  98,500  11,500 
12 پایه نوار اریب راسته دوز پایه نواراریب راسته دوز 155,000  155,000  ---
13 پایه گان چرخ خانگی پایه گان دوزی 65,000  58,000  7,000 
14 لب تاکن پایه لب تاکن 65,000  55,000  10,000 
15 پایه-جادکمه-کشویی-پلاستیکی پایه جادکمه => نوع اتصال پایه pichi 15,000  12,000  3,000 
16 پایه-جادکمه-کشویی-پلاستیکی پایه جادکمه => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 15,000  12,000  3,000 
17 پایه لب لول چرخ راسته دوز پایه لب لول 65,000  62,000  3,000 
18 پایه رگه دوزی پایه رگه دوزی => نوع اتصال پایه pichi 30,000  20,000  10,000 
19 پایه رگه دوزی پایه رگه دوزی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 30,000  20,000  10,000 
20 پایه غلطک پایه غلطک راسته دوز 105,000  99,000  6,000 
21 پایه قیطان دوزی چرخ راسته دوز و کارگاهی پایه قیطان دوزی 46,000  35,000  11,000 
22 پایه های زیپ دوزی پایه زیپ کشویی 48,000  45,000  3,000 
23 پایه زیپ مخفی پایه زیپ مخفی راسته دوز 39,000  35,000  4,000 
24 پایه لب لول پایه لب لول صنعتی => نوع اتصال پایه pichi 20,000  16,000  4,000 
25 پایه لب لول پایه لب لول صنعتی => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 20,000  15,000  5,000 
26 پایه زیپ پایه زیپ معمولی دوطرفه 49,000  32,000  17,000 
27 پایه چین سوزنی پایه چین سوزنی صنعتی 32,000  30,000  2,000 
28 پایه نوار اریب مخصوص چرخ های صنعتی و خانگی پایه نوار اریب => نوع اتصال پایه pichi 55,000  43,000  12,000 
29 پایه نوار اریب مخصوص چرخ های صنعتی و خانگی پایه نوار اریب => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 55,000  42,000  13,000 
30 پایه چین پرچدار مخصوص چرخ کارگاهی پایه چین پرچدار 35,000  28,000  7,000 
31 پایه ریون دوزی راسته دوز پایه ریون دوزی 25,000  22,000  3,000 
32 پایه غلطک پایه غلطک => نوع اتصال پایه pichi 20,000  18,000  2,000 
33 پایه غلطک پایه غلطک => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 20,000  18,000  2,000 
34 پایه نواردوزی (کش دوزی) پایه نواردوزی (کش دوزی) 40,000  30,000  10,000 
35 پایه چین سوزنی پایه چین سوزنی 36,000  36,000  ---
36 پایه سر دوز پایه سردوز بدون برش => نوع اتصال پایه pichi 30,000  22,000  8,000 
37 پایه سر دوز پایه سردوز بدون برش => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 30,000  22,000  8,000 
38 پایه چین پلیسه مخصوص چرخ خانگی و صنعتی پایه چین پلیسه => نوع اتصال پایه pichi 130,000  110,000  20,000 
39 پایه چین پلیسه مخصوص چرخ خانگی و صنعتی پایه چین پلیسه => نوع اتصال پایه feshari-ahromi 130,000  90,000  40,000 
40 اریب ساز دستگاه اریب ساز 145,000  141,000  4,000